Životný cyklus štúdie v UX Labe

Životný cyklus štúdie pozostáva z nasledovných fáz, ktoré sú opísané nižšie:

Rezervácia
Vykonávanie štúdie
Reportovanie
Archivácia

Rezervácia

Prístup k laboratóriám sa riadi podľa pravidiel opísaných na stránke UXI.

Vykonávanie štúdie

 • Ak robíte štúdiu alebo experiment s využitím Tobii Studia (TS), pomenujte svoj projekt
  <TC> <Názov práce>

  kde názov práce stručne vystihuje o aký projekt sa jedná (napr. názov bakalárskej/diplomovej práce) a TC je kód typu práce:

  • BP – bakalárska práca
  • DP – diplomová práca
  • EX – externý projekt – napr. používateľské štúdie v spolupráci s praxou, práce študentov iných škôl
  • IN – interné projekty laboratória – napr. znovupoužiteľné všeobecné testy, projekty na demonštráciu laboratória
 • Pri pomenovaní projektu používajte iba alfa-numerické znaky a medzery.
 • Vyhýbajte sa v názve projektu slovám “pokus”, “skúška”, “test” a podobne. Projekty s takýmto pomenovaním budú považované za pokusné a môžu byť kedykoľvek vymazané.
 • Nezabudnite vyplniť pole vlastníka projektu. Pre študentské projekty zadajte meno študenta aj školiteľa. Pre projekty patriace osobám mimo fakulty, vyplňte meno zodpovedného zamestnanca/študenta, ktorý na projekte spolupracuje.
 • V prípade, že vytvoríte pokusný projekt na vyskúšanie Tobii Studia (prípadne z akýchkoľvek príčin vytvoríte projekt s ktorým ďalej neplánujete pracovať), vymažte ho po sebe.
 • Vaše Tobii Studio projekty ukladajte na nahrávacích počítačoch iba v adresári
   C:\Users\ux\Documents\Tobii Studio Projects
 • Ak plánujete robiť experiment v UX Group Labe, môžete na distribúciu TS projektu a zber výsledkov použiť nami vyvinutý nástroj Tobii Merger. Pred jeho použitím si prečítajte používateľskú príručku k nemu.
 • Ak robíte experiment v UX Group Labe, myslite na to, že zanechávate stopy na viacerých pracovných staniciach, spravidla:
  • na počítači, kde ste štúdiu nasetupovali
  • na počítačoch, kam ste TS projekt distribuovali
  • na počítači, kde ste pozbierali rôzne inštancie projektu a spojili ich do jednej
 • Z nich ďalej väčšinou pracujete už len s tou jednou spojenou inštanciou – ostatné je preto potrebné po skončení štúdie upratať (vymazať) a riadiť sa pritom pokynmi k archivácii.
 • Analýza nazbieraných výsledkov pritom už spravidla neprebieha v UX Labe (3.29a, 3.29c) ani v UX Group Labe (1.26), aby ste zbytočne neblokovali zbieranie dát inými študentmi. Odporúčame preto po skončení fázy zbierania dát presunúť celý projekt na niektorý z počítačov v pozorovateľni (3.29b) a analýzu realizovať tam (tento počítač sa dá rezervovať pomocou rezervačného systému). Pôvodný projekt na niektorom z počítačov v laboratóriách treba potom vymazať.
 • Ak potrebujete na počítačoch ukladať súbory mimo adresára s vaším TS projektom (spravidla exporty vo forme NAS archívov, obrázkov a excelovských súborov alebo iné súbory potrebné pre spustenie alebo vyhodnotenie vašej štúdie), ukladajte ich v adresári:

  C:\Users\ux\Documents\<YOUR_PROJECT_NAME>
  

  kde YOUR_PROJECT_NAME je názov vášho TS projektu podľa konvencie opísanej v prvom bode tejto časti.

 • V žiadnom prípade nepoužívajte plochu ako úložisko – ak tak len na súbory, ktoré zmažete pri vašom odchode z laboratória. Súbory na ploche budú pravidelne mazané, a preto o ne môžete prísť.

Reportovanie

 • Nutnou podmienkou na získanie rezervácie je vypracovanie protokolu o experimente v akceptovateľnej kvalite podľa pokynov; tento však neslúži len ako vstupenka do laboratórií, ale sprevádza štúdiu jej celým životným cyklom:
  • Návrh štúdie/experimentu – konzultujete s vaším vedúcim, resp. výskumnou skupinou (napr. PeWe)
  • Vykonávanie štúdie (zber dát) – realizujete v niektorom z laboratórií UXI výskumného centra
  • Spracovanie a vyhodnocovanie dát – realizujete spravidla na niektorom z troch počítačov v pozorovateľni v miestnosti 3.29b
  • Archivácia – výsledná štúdia by mala byť zarchivovaná v tvare, ktorá umožní v budúcnosti znovupoužiť (a pochopiť) nazbierané dáta, resp. pridružený analytický kód a spracované výsledky. Formou archivácie je aj odovzdanie štúdie na elektronickom médiu priloženom k vašej záverečnej práci, toto je však z pohľadu UXI výskumného centra nepostačujúce, keďže k tomu má prístup minimálny okruh ľudí. Pokyny k archivácii preto pozri dole.
 • Ku každému z týchto bodov (okrem archivácie) je potrebné vyjadriť sa v protokole o experimente. Je ho teda nutné priebežne dopĺňať tak, aby na konci stručne, ale ucelene opisoval vami vykonanú štúdiu, dosiahnuté výsledky a výstupy a prípadné problémy.
 • Takýto protokol môže (a má) byť prílohou vašej záverečnej práce, odkaz naň je uvedený aj na stránke UXI.sk v časti Experiments (viď pokyny pre získanie rezervácie v UX Labe).
 • Okrem toho treba o realizácii vašej štúdie informovať na stránke UXI.sk v časti Blog.
 • Malo by ísť o krátky článok (v rozsahu max. 1 A4), v ktorom stručne opíšete vašu prácu, čo ste robili v UX Labe a vypichnete nejaké zaujímavosti, na čo ste prišli, alebo s akými problémami ste sa stretli. Článok je dobré doplniť vhodným obrazovým materiálom – fotografiou z vykonávania štúdie v laboratóriu (zíde sa aj pre vašu záverečnú prácu), screenshotom testovaného systému a pod. Jazyk môže byť slovenský, abstrakt (krátke uvedenie/zhrnutie článku) odporúčame v angličtine.
 • Zaujímavé články budú zazdieľané na našej facebookovej skupine UXIsk@FIIT STU.

Archivácia

 • Po ukončení a vyhodnotení vašej štúdie (spravidla v poslednom semestri riešenia vašej záverečnej práce) nasleduje jej archivácia.
 • V adresári:

  D:\archival\<ROOM_NAME>

  na počítači UX Lab 3.29b@Xenos (v pozorovateľni pri dverách) vytvorte adresár s menom vášho projektu podľa mennej konvencie opísanej vyššie. ROOM_NAME je názov miestnosti, kde experiment prebiehal (Class, Lab A, Lab C). Adresár by mal mať nasledovnú štruktúru:

  • project – adresár s TS projektom
  • stimuli – adresár so stimulmi, ktoré ste použili pri testovaní, ak tieto boli súčasťou vašej štúdie.
  • data – adresár s exportovanými dátami; môže ísť o viac súborov, spravidla pritom ide o formát csv (preferovaný), xls(x) a pod. Môže obsahovať aj už spracované dáta, dokonca je to vítané, ale primárne vždy treba archivovať dáta v pôvodnom formáte, ktoré potom vstupovali do predspracovania, aby tento proces bolo možné zreplikovať.
  • src – adresár obsahujúci vykonateľný kód (R, Python, Jupyter Notebook, RMarkdown a pod.), ktorý sa spúšťa nad dátami v adresári data, ak takýto kód bol súčasťou vašej práce. Ak ste dáta spracúvali manuálne v Exceli, je dobré zahrnúť tento excelovský súbor a aspoň slovne opísať, aké čistenie, resp. transformácie nad dátami ste vykonali.
  • img – adresár obsahujúci vizualizácie (heatmapy a pod.), ak ste takéto vytvárali. Lepšie je však zahrnúť ich v analytickom kóde spolu s ich opisom, z ktorého bude jasné, ako a prečo ste ich vytvárali.
  • protokol.pdf – PDF súbor s uceleným protokolom o vykonanej štúdii, resp. experimente (exportujete z Google Drivu, resp. z Jupyter Notebooku alebo RMarkdownu).
  • README – textový súbor (môže ísť o Markdown, ale nemusí) opisujúci jednotlivé súbory v adresári. Ak je súčasťou archívu spustiteľný kód, mal by obsahovať opis postupu, ako ho spustiť (čo treba mať nainštalované, aké príkazy zavolať a pod.)
 • Takto spracovaný archív môžete 1:1 napáliť aj na elektronické médium odovzdávané spolu so záverečnou prácou.
 • Zvyšné inštancie archivovaného TS projektu a s ním asociované súbory treba z iných počítačov vymazať, nech zbytočne nezaberajú miesto. Samozrejme odporúčame nechať si vlastnú zálohu na osobnom počítači.
 • Z adresára:

  D:\archival 

  budú projekty vždy na konci akademického roka (alebo častejšie podľa diskovej kapacity počítača UX Lab 3.29b@Xenos) prekopírované na sieťový disk a ich lokálna kópia bude následne vymazaná.

V prípade záujmu o prístup k niektorému z archivovaných projektov odporúčame následne sa obrátiť na vedúceho danej práce alebo napísať email na uxi-admin [at] googlegroups [dot] com.